skip to Main Content

ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN

DIRECT VERZENDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN BOEKUWZENDING.COM

pakketshop

1. Definities
In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Opdrachtgever: Iedere natuurlijke- en/of rechtspersoon die opdracht heeft gegeven aan de dienstverlener

1.2 Dienstverlener: Boekuwzending.com

1.3 Logistieke activiteiten: een samenhangende reeks van werkzaamheden zoals vervoer, inslag, opslag, uitslag, voorraadbeheer, orderbehandeling, orderverzameling, verzend gereed maken, facturering , met betrekking tot zaken en de hiermee verband houdende informatie-uitwisseling en het beheer daarvan, voor zover deze tussen de opdrachtgever en de dienstverlener zijn overeengekomen

1.4 Alternatieve afgifte locaties: een locatie waar Boekuwzending.com spullen mag neerzetten na uitdrukkelijke toestemming van de klant. In de meeste gevallen is dat dan zonder handtekening van de ontvanger

1.5 NC(non-conveyable)-pakket: een pakket dat vanwege zijn vorm of aard aanvullend handmatig gesorteerd moet worden

1.6 Groupagezending: samenvoegen van diverse ladingen van verschillende herkomst voor gezamenlijke verzending

1.7 Europallets: standaardpallet met het formaat 800 x 1200 millimeter

1.8 Carnetgoederen: speciale regeling voor apparatuur die voor demonstratiedoeleinden tijdelijk ingevoerd wordt

1.9 CMR: Convention Relative au Contrat de Transport International de Marchandises par la Route: een internationale overeenkomst waarin rechten en plichten zijn opgenomen van de bij het wegvervoer betrokken partijen: afzender, vervoerder en geadresseerde

1.10 Zending labels: etiketten met barcode die op de zending bevestigd moeten zijn

1.11 Stuk stal controle: het contoleren van het aantal pakketten bij ophalen bij de klant

1.12 Collection Request: een pakket dat wordt retour gehaald (terug gehaald) bij de ontvanger

1.13 Boekuwzending.com pakket shop/ afgiftepunt: een door Boekuwzending.com van te voren bepaalde locatie waar zendingen kunnen worden aangeboden en afgehaald

1.14 C.O.D. (cash on delivery/ rembours): zending waar bij aanlevering direct voor betaald moeten worden aan de chauffeur

1.15 Gedeeltelijk manco: een zending waar delen van ontbreken bij aanlevering.

1.16 Boekuwzending.com Classic-pakketten: standaardzendingen.

1.17 Delis-print systeem: het etiketteersysteem van DPD, hiermee worden ook alle andere etiketteersystemen bedoeld.

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen, inclusief maar niet uitsluitend offertes en aanbiedingen, tussen Boekuwzending.com en een opdrachtgever. Ook na beëindiging van de overeenkomst zijn deze voorwaarden van toepassing.

2.2 Op deze rechtsverhoudingen zijn voor zover daarvan hierna niet wordt afgeweken tevens van toepassing de laatste versie van de Nederlandse Expeditievoorwaarden (FENEX), de bepalingen van het CMR Verdrag en de “Physical Distribution Voorwaarden” (PD-Group TLN).

2.3 De in dit artikel genoemde voorwaarden gelden voor zover daarvan niet expliciet en schriftelijk  wordt afgeweken. Eventuele voorwaarden van de opdrachtgever worden nadrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 Mochten bepalingen uit de in deze algemene voorwaarden toepasselijk verklaarde voorwaarden en wetgeving strijden met de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, dan prevaleren de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, tenzij het dwingende wetgeving betreft.

2.5 De inhoud van deze algemene voorwaarden wordt geacht te zijn aanvaard bij het ondertekenen van de overeenkomst of indien de opdracht eerder uitgevoerd wordt, bij aanvang van de uitvoering van de opdracht.

3. Dienstenpakket
3.1 Tenzij anders overeengekomen omvatten de werkzaamheden van Boekuwzending.com het als Dienstverlener:
3.1.1 Het verlenen van transportdiensten, waarbij goederen door een onafhankelijke vervoerder worden vervoerd.
3.1.2 Verrichten van een tweede en, indien gewenst, een derde poging om de zending alsnog te doen bezorgen indien bij de eerste en tweede poging niemand voor inontvangstneming wordt aangetroffen;
3.1.3 Doen overhandigen van de zending aan de ontvanger of enig ander (meerderjarig) persoon die op het
afleveradres wordt aangetroffen en die bereid is de zending in ontvangst te nemen;
3.1.4 Doen terugzenden van onbestelbare, zie artikel 3.1.2, of niet-geaccepteerde zendingen aan de opdrachtgever.

3.2 Wanneer bezorging en/of retour zending wegens adres fouten of ontbrekende afzender gegevens niet mogelijk is, mag Boekuwzending.com de zending openen om naam en adres van de opdrachtgever of ontvanger vast te stellen; indien dit geen resultaat oplevert, mag de zending door Boekuwzending.com vernietigd worden.

3.3 In het onder 3.1.3 bedoelde geval is de door Boekuwzending.com ingeschakelde vervoerder niet standaard gehouden de bevoegdheid van de alternatieve meerderjarige ontvanger vast te stellen of te onderzoeken.

3.4    Boekuwzending.com houdt een databank bij van locaties (“alternatieve afgifte locaties”) aangewezen door haar bekende geadresseerden, die betreffende deze alternatieve afgifte locaties een neerzet toestemming hebben gegeven. Boekuwzending.com is niet verplicht de afzender/opdrachtgever te informeren over (een) alternatieve afgifte locatie(s) van (een) geadresseerde(n).
3.4.1    De afzender/opdrachtgever verklaart zich er mee akkoord dat zendingen, zonder nadere kennisgeving
hiervan aan de afzender/opdrachtgever, worden afgeleverd op de alternatieve afgifte locatie van de
geadresseerde.
3.4.2    Behoudens tegenbewijs worden zendingen geacht te zijn afgeleverd indien de vervoerder die de
zendingen op de (alternatieve) afgifte locatie heeft afgeleverd verklaart die zendingen hebben
afgeleverd.

4.    Pakket en Pallets
4.1    Boekuwzending.com is slechts gehouden zendingen in behandeling te nemen waarvan de labels, de verpakking, het gewicht en de omvang voldoen aan de navolgende specificaties:
4.1.1     Voorzien van een onlosmakelijk aan de zending bevestigd machineleesbaar,             middels Boekuwzending.com software geprint barcode label, dat de juiste                 adresgegevens (geen postbusnummer) en landcode van de geadresseerde bevat;
4.1.2     Voor pakketten is het maximaal gewicht 31,5kg; maximale lengte 175 cm en maximale omtrek (dubbele breedte plus dubbele hoogte plus lengte) 300 cm.
4.1.3    Geschikt voor verwerking in automatische sorteermachines en mechanische overslag; een pakket dient tenminste een diagonale val test vanaf een hoogte van 80 cm te kunnen doorstaan en een drukweerstand van 100 kilogram;
4.1.4    Scheurvrij en lekdicht verpakt en zodanig dat de inhoud niet kan verschuiven in de verpakking;
4.1.5    Zodanig dichtgetaped dat het onmogelijk is het pakket te openen zonder sporen         achter te laten;
4.1.6     Zodanig verpakt dat de inhoud bestand is tegen wijzigende klimatologische             omstandigheden
4.1.7    Ingeval van emmers, blikken en flessen: verpakt in een vooraf door Boekuwzending.com         goedgekeurde verpakking (PTZ-verpakking) (polysterol/piepschuim).

4.2    Verschillende pakketten mogen niet tot één pakket worden samengebonden.

4.3    Indien de verpakking, het gewicht of de omvang van het pakket niet voldoet aan de in lid 1 vermelde vereisten, kan Boekuwzending.com besluiten het desbetreffende pakket toch in behandeling te nemen als zogenaamd NC-    pakket. NC(non-conveyable) pakketten zijn pakketten die vanwege hun vorm of aard aanvullend         handmatig gesorteerd moeten worden, hier kunnen extra kosten aan verbonden zijn.

4.4    Het voorgaande lid laat onverlet het recht van Boekuwzending.com om bij overschrijding van de maximale afmetingen het desbetreffende pakket te retourneren naar de afzender of bij herhaalde aanbieding te vernietigen alsmede haar recht om ingeval van schade schadevergoeding te vorderen.

4.5    Losse colli zendingen worden, tenzij anders overeen gekomen, aan de hand van het totaal gewicht van een zending, volgens kilogramstaffel berekend. Het maximum gewicht per ondeelbare colli is 40 kilogram. Ondeelbare colli waarbij het gewicht zwaarder is dan het gewicht van 40 kilogram worden op basis van het     pallettarief of met behulp van volumeberekening afgerekend. Iedere colli dient te zijn voorzien van een etiket / adreslabel met daarop de volledige adresgegevens van de afzender en de ontvanger (naam, adres, postcode en woonplaats).

4,6    Tenzij anders overeengekomen zijn palletprijzen gebaseerd op het maximum vloeroppervlak, hoogte en gewicht per pallet, omschreven in onderstaande ‘Volume berekeningen’. Pallets met een groter vloeroppervlak, hoogte of een zwaarder gewicht, worden teruggerekend naar het gestelde maximum per pallet en afgerond naar boven, op hele pallets berekend. Iedere pallet dient te zijn voorzien van een etiket / adreslabel met daarop de volledige adresgegevens van de afzender en de ontvanger (naam, adres, postcode en woonplaats).

4.7    Volume berekeningen
Tenzij anders overeengekomen in de offerte hanteert Boekuwzending.com de volgende volumeberekeningen: Internationale vracht (Benelux vracht):
1 m3 = 333 kilogram 1 blokpallet = 120 x 100 x max. 250 hoogte
1 m3 = 250 kilogram 1 blokpallet = 120x 100 x max. 220 hoogte
1 laadmeter = 1850 kilogram 1 europallet = max. gewicht 750 kg
1 laadmeter = 1500 kilogram 1 europallet = max. gewicht 500 kg
1 blokpallet = 120 x 100 x max. 250 hoogte 1 blokpallet = max. gewicht 850 kg
1 europallet = 120 x 80 x max. 220 hoogte 1 blokpallet = max. gewicht 625 kg

4.8    Lengtevrachtberekening :
Naar laadmeters: (lxbxh)/ 2.40 = het aantal laadmeters dat de lengtevracht in beslag neemt.

4.9        ADR / ISO toeslag
Tenzij anders overeen gekomen in de offerte zal Boekuwzending.com voor het vervoer van gevaarlijke stoffen of het geconditioneerd/ verwarmd vervoer van goederen een toeslag berekenen van 20% op het vrachttarief.

4.10    Indien de transportopdrachten binnen 24 uur voor vertrekdatum worden afgezegd, zal Boekuwzending.com 80%  van het overeen gekomen vrachttarief in rekening brengen. Bij annulering op de laaddatum brengt Boekuwzending.com het volledige vrachttarief in rekening. Het vrachttarief is gebaseerd op 1 laad –en 1 losadres per zending.

4.11    Extra laad –en lostijden
De overeengekomen vrachttarieven zijn gebaseerd op de volgende aannames voor laad –en lostijden:
*    Laden nationaal (     *    Laden nationaal (>5000 kilogram): 60 minuten Laden internationaal (>5000 kilogram): 60 minuten;
*    Lossen nationaal (     *    Lossen nationaal (>5000 kilogram): 60 minuten Lossen internationaal (>5000 kilogram): 60 minuten;
Indien werkelijke laad –en lostijden langer duren dan de hierboven genoemde tijden zal Boekuwzending.com extra kosten in rekening brengen van € 47.50 per uur.

4.12     Laad- en losadressen
Alle laad- en losadressen moeten goed bereikbaar zijn met een grote vrachtwagen, lengte 13,6 meter.

4.13    Laad –en losmiddelen
Bijgaande tarieven zijn gebaseerd op de aanname dat er op zowel het laad –als losadres voldoende en adequate middelen aanwezig zijn om de goederen te verzenden/ ontvangen. Indien deze middelen niet aanwezig zijn dan dient de opdrachtgever dit schriftelijk op de originele opdrachtbon te vermelden. Boekuwzending.com  kan in overleg zorg dragen voor extra laad –en losmiddelen, hiervoor zullen extra kosten berekend worden. Indien er door gebruik van laad –en losmiddelen op locatie een ongeval veroorzaakt wordt waarbij chauffeurs en of anderen letsel wordt toegebracht is Boekuwzending.com hier niet aansprakelijk voor.

4.14    Eilanden en Zeeuws-Vlaanderen
Voor groupage zendingen naar de eilanden en Zeeuws-Vlaanderen geldt een toeslag van € 35.

4.15    De benodigde vervoersdocumenten voor internationale zendingen dienen door de afzender verzorgd te worden en te worden opgestuurd ofwel meegegeven met de zending. Voor zendingen met bestemming buiten de EU dient altijd een kopie handelsfactuur en eventueel een EUR Certificaat te worden meegegeven. De afzender blijft altijd aansprakelijk voor de kosten die voortvloeien uit het niet betalen, door een geadresseerde, van invoerrechten en BTW alsmede de kosten voor het retour zenden van de goederen.

4.16        Tweede bestelkosten
Tenzij anders overeengekomen worden zendingen tussen 08:00 en 17:00 uur geleverd of afgehaald. Indien een groupage zending voor een tweede keer dient te worden aangeboden of gehaald, buiten de schuld van Boekuwzending.com brengt Boekuwzending.com hiervoor kosten in rekening.

4.17    Tijdleveringen
Tijdleveringen dienen altijd bij aanvraag schriftelijk kenbaar gemaakt te worden. De planning van Boekuwzending.com kan alleen in overleg en bij bevestiging een     tijdlevering garanderen. Voor iedere tijdlevering zal 25% toeslag op de vrachtprijs met een minimum van € 45,00 extra kosten in rekening gebracht worden. Boekuwzending.com kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgkosten van een te laat geleverde tijdlevering. Boekuwzending.com verstaat onder tijdlevering het leveren van de goederen op een bepaalde dag of in een dagdeel, geen tijdstip. Zie verder bijlage 1 bij deze voorwaarden.

4.18    Remboursementen
Tenzij anders overeengekomen (zie artikel 9) accepteert Boekuwzending.com geen zendingen die onder rembours verstuurd worden. Indien toch remboursen van toepassing zijn dan zullen de geldende remboursprovisies per opdrachtgever afgestemd worden. Boekuwzending.com is niet aansprakelijk indien de door ons ontvangen cheques ongedekt blijken te zijn. Boekuwzending.com acht zich niet aansprakelijk voor het niet afdragen van remboursgelden als gevolg van overmacht.

4.19    Europallets
Indien de goederen verpakt zijn op europallets zal Boekuwzending.com deze pallets     trachten te ruilen op het laad –en losadres. Boekuwzending.com zal op verzoek van de opdrachtgever een palletregistratie bijhouden. Dit verzoek zal de opdrachtgever schriftelijk moeten indienen bij Boekuwzending.com, de opdrachtgever kan enkel aanspraak maken op een eventueel tegoed aan pallets wanneer een schriftelijk verzoek is ingediend en bij overlegging van een getekende palletbon van Boekuwzending.com. Palletbonnen / palletadministraties van de opdrachtgever of derden worden niet geaccepteerd als geldig bewijs materiaal van een eventueel tegoed. Indien     gewenst, kan de klant een kopie palletbon opvragen bij de palletadministratie van Boekuwzending.com. Alle en in goede staat verkerende europallets worden geadministreerd en kunnen geruild worden. Beschadigde europallets kunnen niet in de saldi meegenomen worden. In alle saldi wordt een standaard percentage verlies/uitval van 10% ingecalculeerd. Dit houdt in dat Boekuwzending.com in geval van een palletschuld, 90% van de schuld zal retourneren. Het gehanteerde systeem voor europallets heeft     enkel betrekking op de zogenaamde palletruil landen (onder andere niet voor Noorwegen, Zweden, Finland, Engeland, Spanje en Portugal) alle pallets voor deze landen worden gezien als éénweg-pallets. Buiten europallets hanteert Boekuwzending.com geen ruilsystemen voor emballage en worden deze verpakkingen gezien als éénweg materiaal. Claims op europallets dienen uiterlijk binnen 3 maanden na transport bij Boekuwzending.com schriftelijk ingediend te worden.

4.20    Voor luchtvaartdiensten gelden aanvullende voorwaarden zoals deze zijn omschreven in bijlage 2.

5.    Uitsluiting van verzending
5.1    Het volgende is uitgesloten van verzending binnen de pakketdienst binnenland:
5.1.1     Alle pakketten die niet voldoen aan de productspecificatie zoals vermeld in artikel 4;
5.1.2    Goederen van bijzondere waarde: in het bijzonder goederen die geheel of gedeeltelijk bestaan uit edelmetalen, edelstenen, parels, antiquiteiten en/of kunst voorwerpen;
5.1.3    Geld, oorkonden, documenten, waardepapieren, effecten (munten, bankbiljetten, deviezen, cheques, krediet kaarten, wissel brieven, titels aan toonder en andere titels) en documenten die een prestatie in geld belichamen.
5.1.4    Pols- en zakhorloges indien en voor zover één stuk exemplaar de waarde van € 520,00 overschrijdt alsmede wanneer het geheel van per pakket verzonden cadeau-en/of waardebonnen en/of toegangskaarten het bedrag van € 520,00 overschrijdt;
5.1.5    Bont, tapijten, sieraden, bijouterieën en lederwaren;
5.1.6    Overige goederen, indien hun waarde ligt boven €13.000,00:
5.1.7    Pakketten waarvan inhoud, transport of uiterlijke vorm strijdig zijn met de wettelijke bepalingen;
5.1.8    Gevaarlijke of snel bederfelijke goederen en goederen die gekoeld moeten worden, middelen voorkomende op de lijst als bedoeld in de artikelen 2,3 en/of 3a vijfde lid van de Opiumwet, levende of dode dieren, medische of     biologische proef objecten, medisch afval, menselijke resten, lichaamsdelen/organen, planten en bloemen alsmede goederen die naar oordeel van Boekuwzending.com als voedingsmiddelen gekwalificeerd kunnen worden;
5.1.9    Aan invoerrechten onderworpen goederen en carnetgoederen;
5.1.10    Bij grensoverschrijdend transport:
–    Goederen waarvan de import of export verboden is of slechts is toegestaan met speciale vergunningen volgens de richtlijnen van de betreffende landen van verzending, doorvoer en aflevering;
–    Goederen waarvoor een waarde is aangegeven als bedoeld in artikel 24 van het CMR of waardoor een verklaring van bijzonder transport belang is afgegeven als bedoeld in artikel 26, lid 1 van het CMR;
5.1.11    Export pakketten waarbij de vereiste douanedocumenten ontbreken of niet zichtbaar door de opdrachtgever op het pakket zijn aangebracht;
5.1.12    Ieder voorwerp dat, hoewel het niet onder een van de bovengenoemde categorieën valt, door zijn aard of verpakking een gevaar voor derden, de volksgezondheid, het milieu of de veiligheid van installaties, gebouwen, derden of vervoermiddelen zou kunnen vormen of andere pakketten zou kunnen beschadigen.

5.2    Boekuwzending.com is bevoegd doch niet verplicht te controleren of een pakket uitgesloten is van verzending.

5.3    Het is binnen het Boekuwzending.com systeem toegestaan de aanvaarding of verdere verzending van pakketten te weigeren, als er een reden is om te veronderstellen dat het pakket van verzending is uitgesloten conform artikel 5.1.

5.4    Het aannemen van goederen die uitgesloten zijn conform artikel 5.1 betekent niet dat er wordt afgezien van het uitsluiten van verzending.

5.5    Boekuwzending.com mag ter afwending van gevaar pakketten vernietigen die van transport zijn uitgesloten maar waren aanvaard, voor zover de situatie het rechtvaardigt, vooropgesteld dat de opdrachtgever in kennis wordt gesteld.

5.6    De opdrachtgever is jegens Boekuwzending.com aansprakelijk voor alle schade die conform lid 1 van dit artikel uitgesloten pakketten aan personen of aan haar of andermans eigendommen veroorzaken en vrijwaart Boekuwzending.com tegen alle vorderingen van derden die het gevolg zijn van het aanbieden, aanvaarden en vervoeren van deze pakketten.

6.    Boekuwzending.com Software en – hardware
6.1    De “zending labels” dienen door de opdrachtgever te worden geproduceerd middels de door Boekuwzending.com ter beschikking gestelde programmatuur.

6.2    Ingeval van installatie van Boekuwzending.com Software bij de opdrachtgever wordt     door Boekuwzending.com een exclusieve, niet- overdraagbare, herroepelijk licentie     m.b.t. deze software verleend. Boekuwzending.com behoudt alle intellectuele eigendomsrechten m.b.t. deze software. Kopiëren of verspreiden van deze software is ten strengste verboden onder verbeurte van een boete van € 500,00 per overtreding.

6.3    Door Boekuwzending.com in bruikleen gegeven hardware blijft steeds exclusief eigendom van Boekuwzending.com.

6.4    De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het correct gebruik van de Boekuwzending.com software en – hardware, al dan niet ten gevolge van verkeerd gebruik ervan.

7.    Inontvangstneming zendingen
7.1     De opdrachtgever stemt in met het achterwege blijven van “stuk stal controle” door de vanwege Boekuwzending.com ingeschakelde vervoerder bij de inontvangstneming op het door de opdrachtgever aangegeven adres, indien “stuk stal controle” onmogelijk of bezwaarlijk is doordat de zending door de opdrachtgever is aangeleverd op     gesealde pallets of zelf geladen containers.

7.2    In de in het eerste lid genoemde gevallen zal het exacte aantal in ontvangst genomen pakketten behoudens tegenbewijs van de opdrachtgever worden bepaald op basis van het aantal door Boekuwzending.com ingescande pakketten, ook ingeval de vervoerder de verzendlijst van de opdrachtgever heeft ondertekend.

7.3    In geen geval zal de aftekening van de verzendlijst door de vervoerder enige erkenning van Boekuwzending.com teweegbrengen ten aanzien van de inhoud van een pakket of de toereikendheid van de verpakking.

8.    Retourzendingen
8.1    Retourzendingen via Collection Request kunnen uitsluitend via internet worden opgegeven. De extra doorlooptijd voor Collection Request beloopt één tot drie werkdagen. Collection Request met ID Check is uitgesloten.

8.2    In geval van een retourzending door de ontvanger waarbij gebruik wordt gemaakt van een Boekuwzending.com pakket shop/ afgiftepunt zal dit (nadat de pakket shop/ het afgiftepunt het pakket weer onder zich heeft genomen en voor ontvangst van het pakket een handtekening heeft afgegeven aan de ontvanger) gebeuren onder toepasselijkheid van deze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden van Boekuwzending.com. Retourzendingen conform dit artikel met ID Check zijn uitgesloten.

9.     C.O.D. (cash on delivery/ rembours)
9.1    Het versturen van C.O.D. zendingen kan uitsluitend middels door Boekuwzending.com verstrekte of goedgekeurde C.O.D. etiketten.

9.2    Een klein gedeelte van Nederland en een groot aantal landen buiten Nederland zijn uitgesloten van bezorging van C.O.D. zendingen. Een actuele opgave van de desbetreffende regio’s kan zonder kosten worden verkregen bij Boekuwzending.com.

9.3    Partijen komen overeen dat de C.O.D. zendingen nimmer zullen worden belast met een hogere waarde dan de factuurwaarde der zaken. Het te innen C.O.D. bedrag bedraagt maximaal € 2.500,00 per pakket.

9.4    Indien de afzender instructies geeft die inhouden dat er in afwijking van eerder gegeven betalingsinstructies door Boekuwzending.com moet worden afgeleverd, moeten deze schriftelijk aan Boekuwzending.com worden gemeld. Tussentijdse wijziging van het C.O.D. bedrag is niet mogelijk.

9.5    De opdrachtgever is verplicht de gegevens van C.O.D. zendingen middels een datafile aan te leveren. Indien Boekuwzending.com niet tijdig de beschikking heeft gekregen over de datafile, ongeacht de oorzaak daarvan, zal niet worden overgegaan tot uitlevering van het C.O.D. pakket.

9.6    Boekuwzending.com verplicht zich, nadat een C.O.D. zending is afgeleverd, de door haar ontvangen C.O.D. gelden onverwijld doch in ieder geval binnen vier weken aan de opdrachtgever af te dragen, tenzij anders is overeengekomen. De termijn van vier weken vangt aan op de dag waarop Boekuwzending.com de C.O.D. gelden heeft ontvangen.

9.7    De aansprakelijkheid m.b.t. de juiste inning en door storting van het C.O.D. bedrag blijft te allen tijde beperkt tot € 2.500,00 per contant ontvangen C.O.D. bedrag.

9.8    Voor verlies, diefstal, beschadiging en vertraging van C.O.D. zendingen geldt de aansprakelijkheidsregeling (zie artikel 15) voor standaard Boekuwzending.com zendingen.

9.9    Boekuwzending.com is aan de opdrachtgever geen rente verschuldigd over door Boekuwzending.com ontvangen C.O.D. gelden.

10.    Doorlooptijden
10.1    De enkele vermelding door de opdrachtgever van een tijd van aflevering of afhaling of Collection Request bindt Boekuwzending.com niet.

10.2    Doorlooptijden afgegeven door Boekuwzending.com betreffen enkel bij benadering afgegeven tijden, welke Boekuwzending.com niet binden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

11.    Douanedocumenten
11.1    De afzender dient zelf zorg te dragen voor de opmaak van de benodigde uit- en doorvoerdocumenten en de eventueel benodigde aangifte bij de douane     (uitklaring).De invoer aangifte in het land van bestemming wordt plaatselijk verzorgd, al dan niet door een Boekuwzending.com systeem partner. De hiermee gepaard gaande kosten alsmede de lokale rechten, al dan niet bij wijze van naheffing geheven, waaronder maar niet uitsluitend invoerrechten, accijnzen en BTW, is de opdrachtgever naast de gebruikelijke zending vergoeding aan Boekuwzending.com verschuldigd.

11.2    Boekuwzending.com behoudt zich het recht voor om eventuele extra kosten door te belasten die bij de douane afhandeling kunnen ontstaan.

12.     Vergoeding voor geleverde diensten.
12.1    Voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn de gebruikelijke vergoedingen voor geleverde diensten van toepassing, in overeenstemming met de prijslijst van     Boekuwzending.com in de op dat moment geldende versie. Van toepassing zijn de prijzen die op de dag van order plaatsing gelden. Kosten van Collection Requests uit het buitenland worden afzonderlijk aan de opdrachtgever berekend.

12.2    Moeten vergoedingen, kosten of uitgaven verband houdende met een transactie tussen afzender en geadresseerde door een buitenlandse geadresseerde betaald worden dan moet de opdrachtgever deze bedragen betalen als ze niet bij een eerste verzoek door de buitenlandse geadresseerde betaald worden.

12.3    Boekuwzending.com behoudt zich het recht voor om, indien een onderzoek naar de kredietwaardigheid daartoe naar mening van Boekuwzending.com aanleiding geeft, aanvullende zekerheid in de vorm van een waarborgsom te verlangen.

13.    Tarieven
13.1    Boekuwzending.com behoudt zich het recht voor om jaarlijks haar tarieven te wijzigen.

13.2     Boekuwzending.com behoudt zich het recht voor om haar tarieven jaarlijks tussentijds te wijzigen indien de toegezegde aantallen niet bereikt worden.

13.3    Genoemde tarieven zijn exclusief een eventuele brandstoftoeslag. Boekuwzending.com behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om met onmiddellijke ingang een brandstoftoeslag te heffen op alle nationale en internationale zendingen. De hoogte alsmede de duur van deze toeslag wordt bepaald door Boekuwzending.com. De kilometerprijzen zijn gebaseerd op een dieselolieprijs van €1,01 incl. BTW per liter. Dit betekent dat bij een stijging van de dieselolieprijs met €0,022 er een dieseltoeslag van 1% op de tarieven wordt gehanteerd. De prijzen van de pomp zijn gebaseerd op de prijzen van Shell Nederland B.V. www.oliecentrale.nl

13.4        De tarieven zijn gebaseerd op het verstrekken van verzend- en afhaalopdrachten via het elektronisch systeem van Boekuwzending.com. Boekuwzending.com is gerechtigd om voor elke verlangde handeling buiten het elektronisch systeem om handelingskosten in rekening te brengen.

13.5    Prijzen zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever aangegeven maten en gewichten. Indien deze
in werkelijkheid na meting hoger blijken te zijn, volgt een naheffing.

13.6    Alle door Boekuwzending.com genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

13.7    Alle door Boekuwzending.com voor het verrichten van vervoer genoteerde prijzen zijn exclusief  andere vormen van belasting, heffing, kosten en in –en     uitvoerrechten en overige van overheidswege opgelegde kosten. De afzender en /of de geadresseerde zijn voor dergelijke heffingen en kosten aansprakelijk.

13.9    Alle offertes van Boekuwzending.com zijn tot uiterlijk 2 maanden na datum van afgifte geldig en vervangen alle voorgaande offertes. Tenzij expliciet en schriftelijk een andere termijn is afgesproken.

14     Toeslag
14.1    Toeslagen worden geheven:

– Op zendingen die vanwege hun vorm of aard aanvullend handmatig gesorteerd moeten worden ( de zogenaamde NC-pakketten);
– per verzonden factuur;
– op het uitvoeren van een ID check overeenkomstig artikel 17 van deze Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden.
– Indien via het Boekuwzending.com systeem beschikbare afleverbevestigingen geleverd dienen te worden die         ouder dan een jaar zijn en niet ouder dan twee jaar (vanaf twee jaar na leveringsdatum worden de bewijzen van levering niet meer verstrekt door Boekuwzending.com);
– Op Collection Requests die door toedoen van de opdrachtgever of de door hem opgegeven verzendpartij niet afgehaald kunnen worden.

14.2    De toeslag is het supplementair forfaitaire bedrag dat daarvoor is vastgesteld zoals vermeld op de op het moment van inscannen van de zending geldende tarievenlijst     van Boekuwzending.com.

15.    Aansprakelijkheid
15.1    Onverminderd het bepaalde in de artikelen 1 en 11 van de Nederlandse Expeditie voorwaarden is Boekuwzending.com slechts aansprakelijk overeenkomstig Boek 8, titel 2 afdeling 3 BW.

15.2    Aansprakelijkheid voor vertraging, verlies of beschadiging van zendingen is uitgesloten wanneer:
– De behandeling ervan overeenkomstig artikel 4.1 is uitgesloten, ook indien de zending al dan niet tegen betaling van een toeslag daadwerkelijk door Boekuwzending.com in behandeling is genomen;
– de schade moet worden toegeschreven aan handelingen of nalatigheid van de opdrachtgever, de ontvanger of hun assistenten;
– de schade werd veroorzaakt aan het gebruikte verpakkingsmateriaal;
– de vertraging verband houdt met het vervullen van douaneformaliteiten.

15.3    Boekuwzending.com is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gederfde winst en/of verliezen of schade van puur commerciële aard, gevolgschade en immateriële schade.

15.4    Indien de opdrachtgever een retourzending uitvoert overeenkomstig artikel 8.2 van deze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden is Boekuwzending.com niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat tussen het moment van ontvangst door de ontvanger en het moment van afgifte door de ontvanger aan het afgiftepunt.

15.5 Boekuwzending.com kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor enigerlei schade anders dan aan de vervoerde goederen zelf, onder de voorwaarden als beschreven in deze algemene voorwaarden.

16.     Verzekering
16.1    Ieder pakket valt onder de standaard aanvullende Boekuwzending.com verzekering  vanaf het moment van inscannen van dat pakket in het logistieke systeem van Boekuwzending.com. Deze verzekering dekt tot een bedrag van maximaal € 520,00 het volgende:
16.1.1    Boekuwzending.com
schade die de aansprakelijkheid van Boekuwzending.com volgens artikel 15.1 overschrijdt tot aan de waarde van de goederen, vermeerderd met eventuele vervoerskosten (Boekuwzending.com verzekering);

16.2    De waarde van de zendingen wordt door de Boekuwzending.com verzekering gesteld op de inkoopwaarde bij nieuwe goederen en op de geldende marktwaarde bij gebruikte goederen.

16.3    Buiten de dekking van deze verzekering valt/vallen:
16.3.1    Zendingen waarvoor elders verzekeringsdekking bestaat, ongeacht de begunstigde van deze verzekering, tenzij een dergelijke verzekering slechts een deel van de schade uitkeert; in  dat laatste geval geeft de verzekering aanspraak op uitkering van een bedrag € 520,00 minus het bedrag waarvoor een aanspraak op deze andere verzekeraar bestaat. Het is aan de opdrachtgever zelf om zorg te dragen dat er geen dubbele verzekering(en) is/zijn;
16.3.2    Pakketten bedoeld in artikel 5.1;
16.3.3    Verpakkings- en handlingskosten en BTW-bedragen en alle overige wettelijk vastgelegde kosten en af te dragen gelden;
16.3.4    Pakketten waarvoor geen verzendbewijs kan worden overlegd;
16.3.5    Schade die gezien de aard van de zaken, hun verpakking en de geautomatiseerde wijze van afhandeling van deze pakketten bij een normale zorgvuldige behandeling kan optreden (bijv. schrammen en deuken van geringe aard, breuk schade aan zeer breukgevoelige artikelen zoals voorwerpen van glas, aardewerk, keramiek, steen, hard plastic, suiker- of chocolade werk en gietijzeren voorwerpen);
16.3.6    Niet verpakte zaken zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend banden en jerrycans;
16.3.7    Schade aan de inhoud van het pakket en de productverpakking indien die productverpakking gebruikt wordt als transportverpakking en het pakket  derhalve niet in transportverpakking conform artikel 4 van deze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden bij Boekuwzending.com is aangeleverd. Een productverpakking biedt informatie over het product en is een wezenlijk onderdeel van het concept van het product.

16.4    Beschadigde pakketten en gedeeltelijk manco
a) Indien de zaken met uiterlijk zichtbare schade of gedeeltelijk manco worden afgeleverd zonder dat de geadresseerde bij of dadelijk na aanneming van de zaken een schriftelijk voorbehoud, met vermelding van de algemene aard van de schade of het verlies, ter kennis van Boekuwzending.com heeft gebracht, dan wordt hij        geacht de zaken in dezelfde staat te hebben ontvangen als waarin ze aangeleverd zijn.
b) Indien de schade of een gedeeltelijk manco als verdekt kan worden aangemerkt en de geadresseerde niet binnen één week (incl. weekenden en feestdagen) na aanneming van de zaken een schriftelijk voorbehoud, met vermelding van de algemene aard van de schade of het verlies, ter kennis van Boekuwzending.com heeft    gebracht, dan wordt hij eveneens geacht de zaken in dezelfde staat te hebben ontvangen als waarin ze afgeleverd zijn. Voor grensoverschrijdende zendingen geldt een termijn van één week (excl. weekenden en feestdagen)

16.6    Bewijslast bij opdrachtgever
Op de opdrachtgever drukt de bewijslast om zijn schade aan te tonen en de inhoud van de pakketten en de waarde van de zaken te bewijzen.

16.7    Te verstrekken documenten en inlichtingen
Bij de indiening van een claim op basis van de Boekuwzending.com verzekering dient de opdrachtgever de navolgende verklaring, documenten en gegevens aan Boekuwzending.com te verstrekken:
16.7.1    Een verklaring omtrent de voor de schade elders bestaande verzekeringsdekking;
16.7.2    Het op het pakket betrekking hebbende verzendbewijs, met vermelding van het pakketnummer en de volledige ontvanger gegevens en voorzien van de handtekening van de door Boekuwzending.com ingeschakelde vervoerder.
16.7.3    Indien daarom wordt gevraagd: de originele verpakking en/of de beschadigde goederen, de aan- en verkoopfacturen en alle verdere gegevens die voor de beoordeling van de waarde van de pakket inhoud en/of de schade oorzaak van belang kunnen zijn.

16.8    Het niet overleggen van gevraagde verklaringen, documenten en inlichtingen kan afwijzing van de claim tot gevolg hebben.

16.9    Enkel de opdrachtgever kan aanspraak maken op de verzekeringsdekking bedoeld in artikel 16.1; de hieruit voortvloeiende claim is niet overdraagbaar aan derden.

16.10    Aanvullende verzekering kan door opdrachtgever afgesloten worden bij Boekuwzending.com
16.10.1    Bij verzending van Boekuwzending.com Classic-pakketten (en derhalve uitdrukkelijk niet in het geval van verzending per Collection Request) heeft de opdrachtgever de mogelijkheid de verzekeringsdekking per pakket te verhogen tot € 13.000,00. Dit geschiedt onder de voorwaarden zoals genoemd in de artikelen 16.1 tot en met 16.9 van deze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden en voorts onder de navolgende voorwaarden:
16.10.2    Pakketten die al door of middels een andere verzekeringsmaatschappij zijn verzekerd, zijn uitgesloten van voornoemde extra verzekeringsmogelijkheid. De opdrachtgever is, zonder daartoe specifiek te worden verzocht, gehouden Boekuwzending.com en/of verzekeringsmaatschappij daarover nader te informeren.
16.10.3    De opdrachtgever kan enkel kiezen voor een hogere verzekeringsdekking volgens vastgestelde Boekuwzending.com
staffels en overeenkomstig het bepaalde in artikel 16.3 van deze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden;
16.10.4    Een eventuele hogere verzekeringsdekking dient vóór het verzenden van het pakket met Boekuwzending.com
te zijn overeengekomen. Na verzending van het pakket is het niet meer mogelijk een hogere verzekeringsdekking af te sluiten;
16.10.5    Indien van voornoemde mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, dient de opdrachtgever het Delis-print
systeem te gebruiken. Uitsluitend na schriftelijke toestemming van Boekuwzending.com is het mogelijk de hogere verzekeringsdekking met behulp van eigen software van de opdrachtgever aan te vragen;
16.10.6    Een eventuele uitkering op grond van voornoemde hogere verzekeringsdekking wordt verricht door
Boekuwzending.com zelf en uitsluitend nadat Boekuwzending.com ter zake een uitkering van de verzekeringsmaatschappij heeft ontvangen.

16.11    In het geval van een retourzending conform artikel 8.2 van deze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden wordt door Boekuwzending.com niet vergoed de     schade die gevolg is van manco’s.

16.12    Bij Boekuwzending.com ingediende claims worden niet uitbetaald indien de     opdrachtgever niet voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen jegens Boekuwzending.com. In onderling overleg kan besloten worden de claims te verrekenen. Dit geschiedt echter pas na uitdrukkelijke toestemming van beide partijen.

17.    ID Check
17.1    De opdrachtgever kan, tegen daartoe door Boekuwzending.com vastgestelde toeslagen, gebruik maken van de mogelijkheid een ID Check te laten uitvoeren.

17.2    Indien van voornoemde mogelijkheid gebruik wordt gemaakt dient opdrachtgever het Delisprint-systeem te gebruiken. Uitsluitend na schriftelijke toestemming van Boekuwzending.com is het mogelijk de ID Check met behulp van eigen print-software van de opdrachtgever te laten plaatsvinden.

17.3    Wanneer Boekuwzending.com een ID Check uitvoert, wordt uitsluitend geleverd aan de door de opdrachtgever opgegeven geadresseerde. In dit verband dient de opdrachtgever zorg te dragen voor een goede en volledige naamsvermelding en adressering op het adreslabel. De naamsvermelding dient een specifiek persoon te         vermelden. Het in ontvangst nemen bij volmacht en levering aan derden ( anders dan de geadresseerde) is niet toegestaan.

17.4    De door de ontvanger aan de vervoerder gemelde en/of getoonde gegevens worden uitdrukkelijk niet door Boekuwzending.com opgeslagen en/of bewaard.

17.5    Indien een ontvanger niet meewerkt aan de door de opdrachtgever gewenste ID Check zal Boekuwzending.com het pakket niet afleveren en wordt het aan de opdrachtgever geretourneerd. Deze laatste heeft alsdan geen recht op restitutie van de verzendkosten en/of geheven toeslagen.

18.    Betalingen   
18.1    Onverminderd het bepaalde in de artikelen 17,18 en 19 van de Nederlandse Expeditievoorwaarden geldt tussen Boekuwzending.com en haar opdrachtgever het navolgende:
18.1.1    De betalingstermijn is 7 dagen na factuurdatum;
18.1.2    Betaling aan Boekuwzending.com geschiedt via automatische incasso;
18.1.3    Facturen worden geacht door de debiteur te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden, indien Boekuwzending.com niet binnen acht dagen na factuurdatum daartegen een schriftelijk bezwaar heeft ontvangen;
18.1.4    Als verzuim geldt mede stornering van een automatische incasso-opdracht;
18.1.5    Ingeval de opdrachtgever handelt in het kader van een beroep op bedrijf is ingeval van verzuim de in artikel 6:119a BW bedoelde wettelijke rente en incassokosten verschuldigd.
18.1.6    Boekuwzending.com besteed in geval van verzuim de facturen uit ter incasso, alle daaruit voortvloeiende
kosten zijn voor rekening van opdrachtgever.
18.1.7    De factuur wordt verstuurd zonder CMR vrachtbrief. Deze kan op aanvraag en tegen betaling van €
7,50 worden nagestuurd.
18.1.8    Voor nieuwe klanten hanteren wij een andere procedure, nieuwe klanten dienen op voorhand te
betalen bij factuurbedragen boven de € 400,00 of kunnen een doorlopende machtiging afgeven dit geldt gedurende het eerste jaar vanaf de eerste zending.

19.    Adreswijziging
19.1    De afzender/opdrachtgever is verplicht Boekuwzending.com op de hoogte te houden van het adres waarop hij bereikbaar is.

19.2    Eventuele schade welke het gevolg is van het niet-nakomen door de afzender/opdrachtgever van de in lid 1 genoemde verplichting komt nimmer ten laste van Boekuwzending.com.

20.    Afwijkende overeenkomsten
Afwijkende overeenkomsten dienen schriftelijk te worden vastgesteld.

21.     Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht
21.1    De rechtbank te Haarlem is bevoegd van geschillen tussen partijen kennis te nemen.

21.2    Tussen partijen is Nederlands Recht en de verplichte Europese en Internationale regelgeving van toepassing.

BIJLAGE 1
1.     Verhouding Algemene Voorwaarden
Alle door Boekuwzending.com geleverde”Boekuwzending.com 8:30”, “Boekuwzending.com 10:00”,”Boekuwzending.com 12:00”, “Boekuwzending.com 18:00” en “Boekuwzending.com QUARANTEE”-diensten zijn onderworpen aan deze Specifieke Voorwaarden, evenals aan de Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden en de laatste versie van de Nederlandse Expeditievoorwaarden, laatstelijk gedeponeerd ter Griffie van de rechtbanken te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam op 1 juli 2004. in geval van tegenstrijdigheid met de Algemene Voorwaarden en de Nederlandse Expeditievoorwaarden hebben deze Specifieke Voorwaarden ingeval van een             ”Boekuwzending.com 8:30”, “Boekuwzending.com 10:00”,”Boekuwzending.com 12:00”, “Boekuwzending.com 18:00” en “Boekuwzending.com GUARANTEE”-dienst is overeengekomen voorrang.

2.     Beschrijving en voorwaarden
2.1    Deze pakketten worden door een door Boekuwzending.com ingeschakelde vervoerder bij de ontvanger afgeleverd:
– Boekuwzending.com 8:30 voor 8.30 uur plaatselijke tijd op de eerstvolgende werkdag;
– Boekuwzending.com 10:00 voor 10 uur plaatselijke tijd op de eerstvolgende werkdag;
– Boekuwzending.com 12:00 voor 12 uur plaatselijke tijd op de eerstvolgende werkdag;
– Boekuwzending.com 18:00 voor 18 uur plaatselijke tijd op de eerstvolgende werkdag en
– Binnen de gegarandeerde afleveringstermijnen zoals meegedeeld door Boekuwzending.com (telkens in
plaatselijke tijd) voor Boekuwzending.com Guarantee-pakketten, afhankelijk van het land van
bestemming.
Voor Boekuwzending.com Guarantee-pakketten geschiedt de aflevering telkens uiterlijk op het einde van de werkdag, met dien verstande dat het einde van de werkdag normaliter 17.00 uur plaatselijke tijd betekent maar kan variëren van land tot land. Als het einde van de termijn valt op een zaterdag, zondag of op een plaats van     bestemming geldende nationale feestdag, dan geschiedt de aflevering op de eerstvolgende werkdag. Dit geldt ook wanneer de termijn langer wordt als gevolg van een nationale feestdag in een doorvoerland.

2.2    Boekuwzending.com 8:30, Boekuwzending.com 10:00, Boekuwzending.com 12:00, Boekuwzending.com 18:00 of Boekuwzending.com GEARANTEE- diensten worden niet voor alle landen en plaatsen verricht.  Op aanvraag biedt Boekuwzending.com informatie betreffende:
– de landen van bestemming waarvoor deze diensten beschikbaar zijn;
– de exacte Boekuwzending.com GUARANTEE-aflevertermijnen per land van                        bestemming;
– de postcodezones waarvoor geen gegarandeerde aflevertermijnen bestaan.

2.3    De aflevertermijn betreft de periode vanaf de dag van afhaling bij de opdrachtgever tot de aflevering bij de ontvanger.

2.4    De aflevertermijnen kunnen enkel worden gegarandeerd indien de opdrachtgever erop toeziet dat de pakketten op de dag van afhaling uiterlijk om 18.00 uur of enig ander met de opdrachtgever overeengekomen tijdstip kunnen worden afgehaald, en vanaf 08.00 uur plaatselijke tijd bij de ontvanger kunnen worden afgeleverd.

2.5    Indien de door de opdrachtgever opgegeven specificatie met betrekking tot de aflevertermijn niet overeenstemt met de mogelijkheden voor de opgegeven postcode zone of het land van bestemming, zal het pakket worden geleverd in overeenstemming met de aflevertermijn die de opgegeven specificatie zo dicht mogelijk benadert.

3.    Labels en documenten
3.1    De opdrachtgever dient in aanvulling op alle standaard labels ook het Boekuwzending.com 8:20, Boekuwzending.com 10:00, Boekuwzending.com 12:00, Boekuwzending.com 18:00 of Boekuwzending.com GUARANTEE-label aan te brengen naast of onder het standaardlabel, evenals de door Boekuwzending.com overhandigde Boekuwzending.com 8:30, Boekuwzending.com 10:00, Boekuwzending.com 12:00, Boekuwzending.com 18:00 of Boekuwzending.com GUARANTEE-tape op alle zijden van het pakket, om een eenduidige herkenbaarheid en dientengevolge een snelle levering te kunnen waarborgen.

3.2    De speciale verzendlijst met vermelding van de af te leveren pakketten wordt bij overname van de pakketten door de door Boekuwzending.com ingeschakelde vervoerder ondertekend. De opdrachtgever dient ( in afstemming met het lokale depot) op de dag van verzending Boekuwzending.com op de hoogte te stellen van het antal pakketten dat met specifieke  lever termijn verstuurd wordt en het desbetreffende land van bestemming.

3.3    Alleen de opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de verzenddocumenten
evenals voor de douane- en exportdocumenten. Bij verzendingen naar buiten de EU moeten alle benodigde douane- en exportformulieren zichtbaar aangebracht worden op het pakket via een Doculop.

3.4    De opdrachtgever is gehouden tot betaling van eventuele bijkomende douanekosten in geval van
retourzendingen.

4.    Onmogelijkheid van levering – retourzending
4.1    Indien blijkt dat aflevering niet mogelijk is binnen de onder artikel 2 vermelde termijnen, stelt Boekuwzending.com de opdrachtgever hiervan onmiddellijk op de hoogte per telefoon of e-mail, met opgave van de oorzaak daarvan, teneinde de verder wijze van afhandeling van het pakket met de opdrachtgever overeen te komen     (proactieve retour informatie).

4.2    Bij verdere leverings-pogingen worden de afleveringstermijnen niet langer gegarandeerd.

4.3    In geval aflevering onmogelijk blijkt, om welke reden ook, geschiedt de retourzending op kosten van de opdrachtgever volgens de Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden.

4.4    In geen geval is Boekuwzending.com aansprakelijk voor enige directe of indirecte gevolgschade, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan

4.5    Als een zending onder Boekuwzending.com GUARANTEE niet of niet volledig op het artikel 2.1 genoemde tijdstip     wordt bezorgd, wordt de betaalde toeslag aan de opdrachtgever gerestitueerd (geld- terug- garantie).
De geld-terug-garantie geldt niet wanneer het verzuim moet worden toegeschreven aan:
– Het feit dat de opdrachtgever de tot zijn taken behorende medewerking niet verleent;
– Oorzaken en/of redenen die uitsluitend de opdracht gever dient te behartigen;
– Andere omstandigheden, die niet binnen de invloed sfeer van Boekuwzending.com liggen. Hiertoe behoren
overmacht situaties maar ook stakingen of naderhand getroffen beschikkingen door de opdrachtgever en/of
geadresseerde, die het verloop van het transport respectievelijk de bezorging direct beïnvloeden.

BIJLAGE 2
1.     Verhouding Algemene Voorwaarden
Alle door Boekuwzending.com geleverde luchtvrachtdiensten zijn onderworpen aan deze Specifieke Voorwaarden, evenals aan de Algemene     Leverings- en Betalingsvoorwaarden en de laatste versie van de Nederlandse Expeditievoorwaarden, laatstelijk gedeponeerd ter Griffie van de rechtbanken te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam op 1 juli 2004. In geval van tegenstrijdigheid met de Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden en de Nederlandse Expeditievoorwaarden hebben de onderhavige Specifieke Voorwaarden t.b.v. Luchtvracht bestemmingen voorrang.

2.    Beschrijving
Pakketten die worden behandeld als luchtvracht en waarop de Specifieke Voorwaarden en de tarieven van toepassing zijn.

3.    Voorwaarden van verzending
3.1    Elk pakket mag een maximaal volume gewicht hebben van 1m2=167kg. Dit volumegewicht wordt als volgt berekend: lengte x breedte x hoogte in cm / 6000.

3.2    Het is niet toegestaan pakketten te verzenden met en verboden inhoud conform het aanhangsel bij EU- Verordening nr. 2320/2002 met betrekking tot de indeling van verboden voorwerpen, paragrafen iv) en v) in combinatie met Eu-Verordering nr. 831/2006 ( in de versie zoals toepasselijk op het moment van het vervoer).

3.3    Het is eveneens niet toegestaan de volgende goederen te verzenden:
– explosieven, munitie, brandbare stoffen, corroderende stoffen, stoffen die alleen of in combinatie met andere
stoffen een explosie of brand kunnen veroorzaken; deze stoffen omvatten explosief materiaal, slag pijpjes,
vuurwerk, benzine, andere ontvlambare vloeistoffen, munitie etc. of een combinatie daarvan;
– bijtende of giftige stoffen;
– gas in een houder al dan niet onder druk;
– middelen en voorwerpen die personen uitschakelen of weerloos maken, zoals, maar daartoe niet beperkt, alle
soorten traangas, pepperspray en soortgelijke chemicaliën en gassen, in een pistool, een patroon of een
andere houder, en andere personen uitschakelende of weerloos makende middelen zoals elektrische
wapenstokken, elektronische middelen e.d.

3.4    Het verbod op transport van gevaarlijke/verboden voorwerpen is eveneens van toepassing op beperkte hoeveelheden zoals gedefinieerd door IATA/DGR.

3.5    Boekuwzending.com mag de inhoud en de verpakking van de pakketten (doen) controleren om veiligheidsredenen, in het bijzonder in het kader  van willekeurige controles.

4.    Labels
4.1    De opdrachtgever dient naast of onder het Boekuwzending.com pakket label het Boekuwzending.comlabel  Boekuwzending.com Express) aan te brengen teneinde de pakketten goed herkenbaar te maken en een snelle levering te waarborgen.

4.2    De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de correcte en volledige invulling van de vervoersdocumenten, inclusief de douane- en export documenten. Bij verzendingen     naar landen buiten de EU moeten alle benodigde douane- en exportformulieren zichtbaar aangebracht worden op het pakket via een Doculop. Mochten deze     douane- en export formulieren in het concrete geval niet vereist zijn, dan dient minimaal de Engelstalige factuur in vijfvoud aangebracht te worden.

4.3    Indien niet volledig aan deze voorwaarden is voldaan, komen eventuele levertermijn garanties te vervallen.

5.    Status van de opdrachtgever
5.1    Indien de opdrachtgever gecertificeerd is als een “bekende afzender” (zoals gedefinieerd in de bijlage bij EU- Verordening nr. 2320/2002) bevestigt hij dat de pakketten geen verboden voorwerpen als bedoeld in artikel 3.2 bevatten en dat deze kunnen worden gecontroleerd in overenstemming met artikel 6.3.1 sub b van         de Bijlage bij EU-Verordering nr. 2390/2002. Deze informatie wordt afgeleverd in de vorm van:
– een verklaring bij de vervoersdocumenten; of
– een sticker op de vervoersdocumenten; of
– een apart document.

5.2    Indien de opdrachtgever niet gecertificeerd is als een “bekende afzender” in de zin van voormelde verordening, of indien de verklaring als bedoeld in artikel 5.1 niet naar behoren afgeleverd wordt door een bekende afzending in één van de hierboven vermelde vormen ten laatste op het ogenblik dat het pakket wordt afgegeven voor transport, wordt het pakket gekenmerkt als niet veilig in overeenstemming met de luchtvaart veiligheidsvoorschriften, ten gevolge waarvan in ieder geval een veiligheidscontrole zal worden uitgevoerd.

6.     Kosten i.v.m. Luchtvaart veiligheidsvoorschriften
Indien – al dan niet willekeurig en al dan niet voorgeschreven – veiligheidscontroles zoals vereist door de EU-verordening vermeld in artikel 3.2 worden uitgevoerd op pakketten van de opdrachtgever, is Boekuwzending.com gerechtigd deze kosten door te belasten aan de opdrachtgever.

7.     Expeditieprestaties
Het transport vindt plaats in overeenstemming met de leveringstijden zoals gespecificeerd in de leveringstermijn tabellen beschikbaar op www.boekuwzending.com. Een pakket wordt nooit een tweede of derde maal aangeboden in geval van afwezigheid van de ontvanger. In het geval dat levering onmogelijk blijkt, wordt niet overgegaan tot gratis retourlevering. Boekuwzending.com heeft het recht om over het pakket te beschikken, inclusief te beslissen tot het vernietigen ervan.

8.     Betaling
Boekuwzending.com heeft het recht om bij het afhalen de betaling van de prijs te vorderen, bij gebreke waarvan Boekuwzending.com het recht heeft om het pakket niet te aanvaarden

9.     Aansprakelijkheid
9.1    In geval van niet-naleving van de luchtvaart veiligheidsvoorschriften of enige andere verplichting van de opdrachtgever voortvloeiend uit deze Specifieke Voorwaarden, is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle directe of indirecte schade of verlies. Deze aansprakelijkheid bestaat ten aanzien van Boekuwzending.com en ten aanzien van elke derde die schade lijdt. De opdrachtgever zal Boekuwzending.com vrijwaren tegen iedere         vordering van derden. Boekuwzending.com is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade aan de lading of vertraging tengevolge van veiligheidscontroles en voor vertragingen die samenhangen met de vaststelling van een opslag periode door de bevoegde autoriteit als bedoeld in artikel 6.3.1 sub b van de Bijlage bij EU-Verordening nr. 2320/2002, laatste volzin.

9.2    Indien er sprake is van lucht transport en Boekuwzending.com overeenkomstig artikel 9.1 aansprakelijk is, zal de schade door Boekuwzending.com conform de daartoe geldende verdragen (per 1 december 2009: 16,5837 SDR per kilogram, tot een maximumgewicht van 31,5 kilogram) worden uitgekeerd.

VRAGEN OF TWIJFELS?

Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer +31(0) 252 245480 of via e-mail: info@boekuwzending.com.

De algemene voorwaarden zijn ook te downloaden in PDF: klik hier

WILT U MEER INFORMATIE OF DIRECT EEN VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK MAKEN?

NOOIT MEER ZOEKEN OM TRANSPORT TE BOEKENBOEKUWZENDING.COM